به بابام گفتم : بابا خلقت انسان روی چه اساسی پایه گذاری شده

گفت: «تبدیل مایع به جامد»

از اون روز به بعد دیگه ازش سوال نمیپرسم چون خیلی درکش از هستی بالاست

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر