- تو را نه عاشقانه
نه عاقلانه
و نه حتی عاجزانه
که تو را عادلانه در آغوش می کشم
عدل مگر نه آن است
که هر چیز سرِ جایِ خودش باشد؟!

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.