لیلای من از کوچه گذر خواهی کرد؟

بر حال دلم بگو نظر خواهی کرد؟

باید که تمام کوچه را جارو زد

از کوچه ی من گذر اگر خواهی کرد🕊♥️🌹♥️🕊

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.