درمانده‌ام؛ مثل عمو پورنگ که تو پخش زنده از بچه پرسید بابات کجاست؟ گفت حموم
بعد گفت مامانت کجاست؟ گفت اونم حمومه

تازه بهونشون جالبه! مامان: من برم پشت باباتو لیف بکشم

پسند

بازنشر