زمانی از دست دادن برایِ من فاجعه بود. بعدها، آنقدر از دست داده بودم، که به مرور یاد گرفتم دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم.
• عباس معروفی

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.