به هرکس حسادت کردی
بدون ازش ضعیف تری‌‌
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــღ↷

بازنشر