اگر مردها
استوار ترین
قصر ها را می سازند
زنها
زیباترین احساس ها را
خلق می کنند
خانه ای که عطر زنی درونش نپیچد
خرابه ای بیش نیست

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.