من جزیے از تواَم
اے طبیعتِ بی‌دریغی
ڪه دیگر
نه زمان
و نه مرگ
هیچ یک عطش ِ مرا
از سرچشمه‌ے وجود و خیالت
بی‌نیاز نمی‌ڪند

پسند

بازنشر