خوب بودن
زیاد سخت نیست !
زبانت که نیش نداشته باشد
کسی را نرنجاند
همین خوبی است ...
وقتی محبتت بی منت باشد
وقتی زیبایی اشخاص را ببینی
وقتی خوبی هایشان را ببینی
همین خوبی است ...

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.