دوس دخترم باهام کات می کرد
گف چی کم گذاشتم برات که خیانت کردی بهم
گفتم تو کم نذاشتی رفیقات سنگ تموم گذاشتن واسه همون

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.