وقتی استوری میذارین : نشود فاش کسی آنچه میان من و توست.
ما میفهمیم شما ها باهم دیگه آره!

پسند

بازنشر