الهی ♥

گاهی آنقدر تشنه ام 
که تنها محبت 
تو می تواند تشنگیم را 
بر طرف کند

الهی ♥
باران محبتت را بر دلهایمان بباران ...

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.