دلم برای کسی تنگ است که تنگ است
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
مفهومه یا بیشتر توضیح بدم؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
البته منظور از تنگ دوم دل طرف ذهن مریضتو بشور

پسند

بازنشر