چرا تو این فیلمای ایرانی وقتی قهر میکنن دارن چمدون میبندن لباس زیر برنمیدارن؟!
لباس زیر که خیلی مهمه

پسند

بازنشر