دوس دختر خوب دختریه که وقتی پیشش گوزیدی از صدای گوزت انقدر بخنده که خودشم بگوزه، نه دختری که کنارش گوزیدی دماغش رو بگیره

پ.ن:به شدت حق می باشد

پسند

بازنشر