نوشته “قوی ترین مرد دنیا هم محتاج خل بازیای یه دختره”
واقعیتش ما محتاج چیزای دیگه‌ایم خل بازیارو مجبوریم تحمل کنیم

بازنشر