بحر فناست عشق و من غوطه همی زنم در آن
یا که به غرقه جان دهم یا که از آن گهر برم...

دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر