خدایا ... صدای افکار بعضی از آدم هایت را خاموش کن تا صدای تو را هم بشنوند ! آن قدر غرق در قضاوت هستند که فَراموش کرده اند قاضی تویی ...!! -علی شریعتی

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.