می توان با دست های تو
گره از کلاف دلتنگی باز کرد
و بافت هزار رویایِ در آغوش کشیدنت را..
و باید از سر گرفت هر شب
رج به رج
خیال آمدنت را💖

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.