از آمدن بَهار و از رفتن دِی
اوراق وجود ما همی گردد طِی

می خور! مخور اندوه که فرمود حکیم
غمهای جهان چو زَهر و تریاقش مِی...

دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر