عقلم که جهان
زیر و زِبر کرد به فکرت

بی خویش از آن شد
که ز خویشش خبری نیست...

دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر