استاد رياضی در وقتِ خارج از درس گفت: اعداد کوچکتر از یک، خواص عجیبی دارند.

شاید بتوان آنها را با انسان‌های بخیل مقایسه کرد...
مثلا عدد ( ۰.۲ = دو دهم)...

وقتی در آنها ضرب می‌شوی یا می‌خواهی با آنها مشارکت کنی، تو را نیز کوچک می‌کنند:
۳×۰.۲=۰.۶

وقتی می‌خواهی با آنها تقسیم شوی یا مشکلاتت را با آنها تقسیم کنی و بازگو کنی، مشکلاتت بزرگتر می‌شوند:
۳÷۰.۲=۱۵

وقتی با آنها جمع می‌شوی و در کنار آنها هستی مقدار زیادی به تو اضافه نمی‌شود و چیزی به تو نمی‌آموزند:
۳+۰.۲=۳.۲

و اگر آنها را از زندگی کم کنی چیز زیادی از دست نداده‌ای !!!
۳-۰.۲=۲.۸

زندگی ارزشمندِ خودتان را به خاطر آدم‌های کوچک و حقیر، بی‌ارزش نکنید.