پشت پنجره نبودى

تا حس کنى رؤیاهاى در هوا مانده ات

بادبادک هاى باد برده است

و ابرهاى پنبه اى پشت شیشه

یک روز

بر شانه ات خراب خواهد شد

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.