زندگیِ عزیز ؛
امروز هم ، برایِ گرفتنِ حالِ ما ، زورِ خودت را بزن ،
مهم نیست …
ما به خودمان قول داده ایم ؛ همه جوره حالمان خوب باشد !

بازنشر