خجالتی و کم رو که باشی اونی که بهت بدهکاره هم ،مثل طلبکارا باهات رفتار میکنه!!!

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.