گاهی باید رها کرد
باید نداشت
باید نخواست
باید گریخت ؛
از انتظارهایی که آدم را پیر ،
و دردهایی که آدم را شکسته می کند

بازنشر