من از هر چیزی که باعث چاقيم بشه دوری می کنم...
مثل ترازو ، آینه ، دوربین

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.