مامان : امتحاناتت تموم نشد پسرم، استراحت کافی کن بهت فشار نیاد.
پسر : نه مامان امتحان داریم تا صبح با بچه ها بیداریم.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.