میگن لیوان که پر بشه دیگه
چه یه قطره آب روش ریخته بشه
چه یه دریا آب
فرقی به حالش نمیکنه چون ظرفیتش پر شده

این حکایت صبر و حوصله و ناراحتی و شادی و اعتماد خیلی از ما آدماست .

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.