با بعضیا بشینی لب جدول کنار خیابونم بت
خوش میگذره ولی با بعضیای دیگه شهربازیم
بری باز کسل کنندس، جاش مهم نیست
آدمش مهمه.

بازنشر