به عقب بنگرید و خدا را شکر کنید
به جلو بنگرید و به خدا اعتماد کنید
او درهایی را می‌بندد که هیچکس قادر به گشودنش نیست
و درهایی را باز می‌کند که هیچکس قادر به بستنش نیست.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.