•´¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸.•*¨)♥.•*¨)¸.•*♥

واقعا
آدم چطور میتونه دنیا رو بدون تو
تصور کنه..
وقتی خداوند
آدم رو با تو به این دنیا فرستاده...!!

•´¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸.•*¨)♥.•*¨)¸.•*♥