اشکاتو کی میشمره وقتیکه
دستای من از گونه هات دوره

رفتن همیشه اختیاری نیست
آدم یه جاهایی رو مجبوره

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر