اشکاتو کی میشمره وقتیکه
دستای من از گونه هات دوره

رفتن همیشه اختیاری نیست
آدم یه جاهایی رو مجبوره

بازنشر