ی مثال قشنگ از دلتنگی ....
‏دلتنگی یه چیزی شبیه طفل دو سه ساله س!
دیدین هر چقدر براش توضیح میدی بازم نِقِ خودشو میزنه؟
دلتنگی هم همونه!

بازنشر