من ازمیانِ میلیاردها انسان
فقط تو راخواسته ام ...
تویی
که هزار سال هم بگذرد ؛
نه انکار می شوی
نه فراموش !