زندگی مثل دیکته نوشتن، مهم نیست چنتارو درست نوشتی
درنهایت تو با تعداد اشتباهاتت قضاوت میشی...