دوست داشتن تایپ کردن نیست؛ ثابت کردنیه!؛ هر وقت تویه جمع که همه مخالفشن، مثل کوه پشتش بودید، بعد ادعا کنید دوسش دارید

بازنشر