مراقب دلتان باشید
سمت هر آدمی نرود وابسته شود!
آدم ها را نمی شود شناخت
اعتباری هم نه به خودشان است
نه به ماندنشان