هر کتاب دنیایی است جادویی
و پر از نشانه‌های کوچکی که
قادرند مرده‌ها را زنده کنند و
به زنده‌ها زندگی جاودانه ببخشند.
یوستین_گاردر