تیر آه ما ز گردون بگذرد
حافظ خموش ..
رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما ..
دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.