هیچ فرصتی از زندگی را برای
« زندگی کردن » از دست ندهید.
منظور این نیست که فقط کار کنید
یا مال اندوزی کنید، نه!
منظور این است که لحظه لحظه زندگی
را لمس کنید. از زندگی تان زباله در نیاورید،
تا آنجا که جا دارد، مصرف کنید. تمام
استعداد هایی را که دارید، مصرف کنید
و نگذارید استعدادها، توانایی و
پتانسیلتان هدر برود