🔰اگر می دانستید که یک محکوم به مرگ، هنگام مجازات تاچه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد،
آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری می کنید، می دانستید...

بازنشر