ولي خيلي بدِ که آدم نمیدونه کِی آخرین بارِ

آخرين بغل
آخرین بوسه
آخرین حرفا
آخرین دعوا
آخرین خدافظي
اگر آخرین ها رو میدونستیم
کسی چه ميدونه، شاید رفتارمون عوض میشد

بازنشر