صبورانه در انتظار زمان بمان، هر چیز در زمان خود رخ می‌دهد، حتی اگر باغبان باغش را غرق آب کند، درختان خارج از فصل خود میوه نمی‌دهند!

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر