صبورانه در انتظار زمان بمان، هر چیز در زمان خود رخ می‌دهد، حتی اگر باغبان باغش را غرق آب کند، درختان خارج از فصل خود میوه نمی‌دهند!

بازنشر