مگه قرارِ چقدرزندگی کنیم؟!
"که قرارباشه همیشه غصه بخوریم"!..🌱