از من پرسید :
"نقطه ضعفت چیست؟ "
جواب دادم : " من حساسم، کوچک‌ترین چیزها اذیتم می‌کنند.. "
بعد پرسید :" نقطه قوتت چیست ؟"
جواب دادم : "همان چیزهای کوچک می‌توانند خوشحالم کنند."

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.