‍ اگر در حال رشد فکری نيستيد
پس در حال عقب ماندن هستید

اگر روز به روز بهتر نمی‌شويد
پس داريد بدتر می‌شويد

اگر برای موفقیت منتظر فردا هستید
آن فردا هیچ گاه از راه نمیرسد

بازنشر