✨گاهے براے آرام شدن
باید وقت بگذارید،

💫نفس بکشید،
مکانے زیبا بیابید و
بہ هیچ چیز فکر نکنید.💝

بازنشر