خوشبختی چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری..

خوشبختی کیفیتِ تفکر است،
حالت روحی ست،
خوشبختی
وابسته به جهان درون توست..!

بازنشر