خوشبختی چیزی نیست که بخواهی آن را به تملک خود درآوری..

خوشبختی کیفیتِ تفکر است،
حالت روحی ست،
خوشبختی
وابسته به جهان درون توست..!

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر