✨برای موفقیت لازم نیست
کل مسیر رو تا آخر بتونی بینی...

💫همین که چند متر جلوتر
رو بتونی ببینی و جلو بری کافیه...

بازنشر